Ancient Dutch Songs

Triumphliet over de Victory vercreghen teghen de Zee Roovers

Title Translation: Triumphal Song about the Victory over the Sea Robbers

(Old Dutch) Original:
Loff Cloecke Boots-ghesellen
Die altoos met voordacht
U gaet te weere stellen
Teghen d'Roovers gheslacht,
Alsmen heeft sien gheschieden
In Yrlandt nu ter tijt,
Die voor u ghinghen vlieden
Verstroyt ghy door den strijt.

Al van Edam¹ verheven
Den Vromen Capiteyn,
Moy Lambert² daerbeneven
En hun Bootsvolck ghemeyn,
Die Coeghels Lustich vloghen
Door crachtelijck firtuyt,
De Roovers zijn bedroghen,
Den brandt quam in haer Cruyt.

D'overloop en Compaigne
Tsaem vloghen inde locht,
Gheen meerdere Calaigne
Een Mensche hooren mocht,
Die hun wilden salveeren
Met zwemmen nae het Landt
Dees moesten sterven leeren,
Men sloeghse doot met schant.

Die stoutharte Matroosen
In sulcken kloeckicheyt,
Malkandren wel verpoosen
Alst tot het strijden leyt.
De Zee die moetmen schuymen
Ghelijck nu is ghedaen
En doen die Roovers ruymen
Jae nae hun kerckhof gaen.

Capiteyn Cleuter koene
En Pellecoren vroom,
Hebben in dit saysoene
Den Nooreweeghschen Stroom
Mee soecken te bevrijden,
Met Schepen ghemonteert
't Bootsvolck tot allen tijden
Haer hebben kloeck gheweert.

Een Zee Roover boosdadich
Voor Berghen³ op de Ree,
Hem weerden onghenaedich
Maer namen hem noch mee,
Hoe wreet sy schenen even,
In dit seer stout bestaen
Moestent int laetst opgheven
Maer gaven hun ghevaen.

Den tweeden dach in Meye
Quamen tot Amsterdam
Dees Roovers met gheleye
God weet hoet hun bequam,
Die als Tyghers en Beeren
Tvolck Roofden op de Zee,
Gheketent vol oneeren
Ghevanghen moesten mee.

Nae haer ghepleeghde wercken,
Den loon staet voor de deur,
Dees Goddeloose Clercken
Haest krijghen haeren keur,
Om nae hun Graf te klimmen
Met eene Ladder hoogh
T'moet doch met haer verslimmen
Dan worden sy haest droogh.

Loff kloecke Bootsghesellen
Manhaftich wilt u spoen,
Dan salmen meer vertellen
Van uwe Feyten koen,
Hout Manlijck u nae desen
Als ghy deed't t'elcken keer,
Wilt gheen Zee Roovers vreesen
Maer vangter tienmael meer.

(rough) Translation:

Hail brave Sailors
Who always of set purpose
Are ready to defend
Against the Robber race
Such as we could see
In Ireland these days
Who fled before You
And were scattered.

Setting sail from Edam
The Captain Moy Lambert
was very religious
As were the common sailors
Cannonballs shot through
the sky by virtuous labour
The Robbers had bad luck,
The powderroom caught flames.

Deck and Landing
Blew up together,
No greater disaster
Was heard by Man
Who would salute them
as they swam towards Land
These met with their death
Shamefully they were slain

Those hardy sailors
With many a brave act
Entertained eachother well
If it leads to fighting.
On the sea they roam
As is done these days
And clear it of Rovers
And put them in the Cemetery.

Captain Cleuter brave
And Pellecoren virtuous,
Have in this season
Tried to clear the Waters
'round Norway
Monitoring with vessels
The sailors being ready at all times
Averted themselves well

A wicked Sea Robber
Near Berghen at Ree
Was turned back without mercy
And captured him as well
Very cruel they seemed
In this wicked Trade
In the end forced to surrender
they were captured.

The second day of May
They arrived in Amsterdam
The robbers were led
God knows how they felt,
Who like Tigers and Bears
Robbed the people at sea,
Now chained dishonourably
As prisoners they came.

As they have sowed
So they will now reap
These godless preachers
Soon get their reward,
To climb towards their graves
On a ladder high
It will make it worse
'Till they are wrung dry.

Praise to these brave sailors
With courage make haste,
So we cane relate more often
Of your brave exploits
Take heart after this
If you should do it often,
Do not fear any Sea Robbers
But catch 10 times more.

Notes:
¹
Edam is a Dutch harbour in the Province Noord-Holland, to the north of the city Amsterdam
²
Moy Lambert was a privateer against privateers and fishing-boats from Duinkerken and Nieuwpoort. Later on he was also active as Vice-Admiral in the service of the convoy ships sent to protect the fishing-boats of the United Provinces.
³
Bergen is a Dutch harbour on the West-coast of the province Noord-Holland, north-west from the city Amsterdam

Back | Homepage
Source:
Scheurleer, D.F.
Van varen en vechten, verzen van tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen / verzameld door D.F. Scheurleer . - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1914. - Dl. 1: 1572-1654

Reacties en commentaar naar: M.Bruyneel@ubvu.vu.nl